Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tới Sài Gòn nhớ đừng quên rủ nhau ghé cà phê bệt

'Vô đây mà chưa ra công viên uống cà phê bệt ngắm phố phường thì đừng nói từng ghé thành phố của tụi tui nha', bạn bè ở Sài Gòn nói với cô gái Hà Nội.

<p>Người S&agrave;i G&ograve;n ngộ lắm, vừa tối h&ocirc;m trước c&oacute; thể &#39;điểm mặt&#39; ở những qu&aacute;n x&aacute; sang trọng, ăn bữa cơm gi&aacute; tiền bằng cả ng&agrave;y lương, s&aacute;ng h&ocirc;m sau vẫn t&igrave;m thấy b&igrave;nh y&ecirc;n ở những g&oacute;c phố bệt với ly c&agrave; ph&ecirc; sữa b&igrave;nh d&acirc;n.</p> <p>Nhỏ bạn n&oacute;i v&ocirc; S&agrave;i G&ograve;n m&agrave; chưa ra c&ocirc;ng vi&ecirc;n uống <a href="http://tiin.vn/chuyen-muc/24/mot-san-phu-de-rot-o-ca-phe-bet-han-thuyen.html"><strong>c&agrave; ph&ecirc; bệt </strong></a>ngắm phố phường th&igrave; coi như chưa biết cuộc sống của d&acirc;n S&agrave;i th&agrave;nh. Vậy l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i H&agrave; Nội cũng đi theo đ&aacute;m bạn l&acirc;n la những &#39;qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; lớn nhất th&agrave;nh phố&#39;, hay c&ograve;n gọi &#39;c&agrave; ph&ecirc; ngh&igrave;n sao&#39;.</p> <p><img src="http://media2.tiin.vn//archive/images/2016/11/22/200916_02.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p> <p class="p-chuthich" style="background: none repeat scroll 0 0 #f5f5f5;font-size:13px; font-style: italic;color: #666;padding:3px 10px 3px 15px;position:relative;left:-10px;width:105%">C&agrave; ph&ecirc; bệt l&uacute;c n&agrave;o cũng đ&ocirc;ng đ&uacute;c, nhất l&agrave; v&agrave;o cuối tuần. Ảnh:&nbsp;Zen Nguyễn</p> <p><strong>C&agrave; ph&ecirc; bệt - n&eacute;t ri&ecirc;ng của S&agrave;i G&ograve;n</strong></p> <p>Chẳng biết từ bao giờ, c&agrave; ph&ecirc; bệt trở th&agrave;nh một trong những n&eacute;t ri&ecirc;ng của S&agrave;i G&ograve;n. Phong c&aacute;ch c&agrave; ph&ecirc; n&agrave;y cũng như t&iacute;nh c&aacute;ch của người sống tại đ&acirc;y kh&ocirc;ng g&ograve; b&oacute; hay c&acirc;u nệ, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; h&ograve;a đồng.</p> <p>Một khi đ&atilde; &#39;bệt&#39; th&igrave; ai cũng thoải m&aacute;i như nhau. Mọi người tr&ograve; chuyện, cười đ&ugrave;a, h&aacute;t h&ograve;, sống hết m&igrave;nh, bộc lộ hết m&igrave;nh m&agrave; chẳng sợ l&agrave;m phiền đến ai.</p> <p>C&agrave; ph&ecirc; bệt kh&ocirc;ng tốn k&eacute;m. Một ly nước gi&aacute; 10.000 -15.000 đồng, c&oacute; thể l&agrave; bạc sỉu, tr&agrave; đ&agrave;o, tr&agrave; chanh, nước ngọt. &#39;Bệt&#39; nơi c&ocirc;ng cộng kh&ocirc;ng tốn ph&iacute;, ngồi bao l&acirc;u cũng kh&ocirc;ng ai đuổi, n&oacute;i to cũng kh&ocirc;ng ngại l&agrave;m phiền b&agrave;n b&ecirc;n.</p> <p>C&agrave; ph&ecirc; bệt H&agrave;n Thuy&ecirc;n l&agrave; nơi đ&ocirc;ng đ&uacute;c. Ngồi ở đ&acirc;y, đa phần l&agrave; c&aacute;c bạn trẻ đi theo nh&oacute;m tới đ&agrave;n h&aacute;t hay hoạt động tập thể. Qu&aacute;n Nh&agrave; thờ l&agrave; nơi tụ họp của d&acirc;n văn ph&ograve;ng, c&ocirc;ng sở n&ecirc;n y&ecirc;n tĩnh v&agrave; ph&ugrave; hợp hơn với những những người th&iacute;ch h&agrave;n huy&ecirc;n v&agrave; chỉ đ&ocirc;ng đ&uacute;c khi phố đ&atilde; l&ecirc;n đ&egrave;n.</p> <p>Những đ&ocirc;i trẻ hẹn h&ograve; ưa l&atilde;ng mạn, ri&ecirc;ng tư lại chọn Alexandre De Rhode. Con đường nhiều c&acirc;y, &iacute;t xe cộ lưu th&ocirc;ng n&agrave;y dường như trở th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian ri&ecirc;ng của người kh&ocirc;ng th&iacute;ch sự ồn &agrave;o, chộn rộn.&nbsp;</p> <p>C&agrave; ph&ecirc; bệt Hồ Con R&ugrave;a th&uacute; vị ở chỗ c&oacute; thể l&agrave;m nơi gặp gỡ, hẹn h&ograve;, tr&ograve; chuyện. G&oacute;c bệt n&agrave;y đ&ocirc;ng đ&uacute;c nhất về đ&ecirc;m v&agrave; l&agrave; nơi tập trung nhiều h&agrave;ng ăn vặt trong &#39;truyền thuyết&#39; của giới trẻ S&agrave;i G&ograve;n như bắp x&agrave;o, b&aacute;nh tr&aacute;ng trộn, c&aacute; vi&ecirc;n chi&ecirc;n, hồ l&ocirc; nướng.&nbsp;</p> <p>C&ograve;n bạn trẻ n&agrave;o th&iacute;ch ngồi b&ecirc;n những vườn hoa, ngắm th&agrave;nh phố rực rỡ n&aacute;o nhiệt sẽ đến khu Nh&agrave; h&aacute;t th&agrave;nh phố. Giới trẻ &#39;m&ecirc; bệt&#39; truyền tai nhau, ai đ&atilde; ngồi ở đ&acirc;y rồi chắc chắn quay lại bởi kh&ocirc;ng thể t&igrave;m được cảm gi&aacute;c vừa sang trọng vừa gần gũi n&agrave;y ở bất kỳ g&oacute;c phố n&agrave;o kh&aacute;c.</p> <p><img src="http://media2.tiin.vn//archive/images/2016/11/22/200916_05.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p> <p class="p-chuthich" style="background: none repeat scroll 0 0 #f5f5f5;font-size:13px; font-style: italic;color: #666;padding:3px 10px 3px 15px;position:relative;left:-10px;width:105%">Đồ uống thường được pha sẵn v&agrave; mang tới bằng những khay sắt di động. Ảnh:&nbsp;Zen Nguyễn</p> <p><strong>Th&uacute; vui quen thuộc của giới trẻ S&agrave;i Th&agrave;nh</strong></p> <p>Ch&iacute;nh sự b&igrave;nh d&acirc;n, độc đ&aacute;o nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần l&atilde;ng mạn của c&agrave; ph&ecirc; bệt l&agrave; điều thu h&uacute;t giới trẻ S&agrave;i G&ograve;n. Kh&aacute;ch gh&eacute; ch&acirc;n chỉ cần ngồi xuống sẽ c&oacute; người đến hỏi d&ugrave;ng g&igrave; v&agrave; phục vụ tận nơi với gi&aacute; cả hết sức b&igrave;nh d&acirc;n.&nbsp;</p> <p>Trong kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; rất đỗi y&ecirc;n b&igrave;nh, c&agrave; ph&ecirc; bệt kh&ocirc;ng cần b&agrave;n ghế, chỗ ngồi l&agrave; những khoảng vỉa h&egrave;, lối đi dưới những t&aacute;n c&acirc;y xanh m&aacute;t đầy tiếng chim.</p> <p>Đến đ&acirc;y v&agrave;o ng&agrave;y lễ, cuối tuần mới thấy sức h&uacute;t của c&agrave; ph&ecirc; bệt với giới trẻ lớn đến mức n&agrave;o. Người ta đến đ&acirc;y chơi guitar, đọc s&aacute;ch, vẽ, ngắm nh&agrave; thờ Đức B&agrave;, t&igrave;m g&oacute;c đẹp để selfie, thậm ch&iacute; mở m&aacute;y t&iacute;nh l&agrave;m việc.</p> <p>Những người xa lạ ngồi san s&aacute;t nhau như đ&atilde; quen th&acirc;n. Ai đ&oacute; đ&agrave;n, ai đ&oacute; h&aacute;t, rồi cả kh&ocirc;ng gian bệt rộn r&agrave;ng &acirc;m thanh. Nhiều khi c&oacute; người xướng l&ecirc;n một c&acirc;u thiệt hay, kh&ocirc;ng biết t&ecirc;n, kh&ocirc;ng r&otilde; t&aacute;c giả, chẳng hay ca sĩ n&agrave;o từng h&aacute;t, nhưng ai cũng thuộc v&agrave; khe khẽ h&aacute;t theo. Niềm vui dường như lan tỏa v&agrave; hiện hữu ở tất cả ng&oacute;c ng&aacute;ch của c&agrave; ph&ecirc; bệt.&nbsp;</p> <p>Việc gh&eacute; tới những g&oacute;c phố n&agrave;y v&agrave;o cuối tuần, lựa chọn một chỗ ngồi đẹp nhất, vừa nh&acirc;m nhi c&agrave; ph&ecirc;, vừa tr&ograve; chuyện c&ugrave;ng bạn b&egrave;, c&ugrave;ng nhau ngắm phố phường đ&ocirc;ng đ&uacute;c, lấy bầu trời l&agrave;m m&agrave;n nhung, lấy kh&iacute; trời l&agrave;m quạt m&aacute;t đ&atilde; trở th&agrave;nh th&uacute; vui quen thuộc của giới trẻ S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p><img src="http://media2.tiin.vn//archive/images/2016/11/22/200916_9_82540.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p> <p class="p-chuthich" style="background: none repeat scroll 0 0 #f5f5f5;font-size:13px; font-style: italic;color: #666;padding:3px 10px 3px 15px;position:relative;left:-10px;width:105%">C&agrave; ph&ecirc; bệt Hồ Con R&ugrave;a l&agrave; địa điểm quen thuộc với giới trẻ S&agrave;i G&ograve;n. Ảnh:&nbsp;Zen Nguyễn</p> <p>Từ những buổi l&ecirc; la c&agrave; ph&ecirc; bệt biết bao c&acirc;u chuyện tuổi trẻ đ&atilde; ra đời, nhiều kế hoạch v&agrave; &yacute; tưởng được h&igrave;nh th&agrave;nh. Thậm ch&iacute;, chẳng thiếu t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; t&igrave;nh bạn bắt đầu từ những g&oacute;c phố th&acirc;n quen.</p> <p>Với người trẻ đang sinh sống tại th&agrave;nh phố nhộn nhịp n&agrave;y, văn h&oacute;a c&agrave; ph&ecirc; bệt vỉa h&egrave; l&agrave; điều g&igrave; đ&oacute; thiệt gần gũi. K&ecirc;u nhau đi đ&acirc;u rồi cũng phải gh&eacute; bệt H&agrave;n Thuy&ecirc;n uống ly bạc sỉu, n&oacute;i v&agrave;i c&acirc;u chuyện với đ&aacute;m bạn th&acirc;n, để cảm nhận một S&agrave;i G&ograve;n thật kh&aacute;c, rất thong thả v&agrave; thư th&aacute;i.</p> <p>S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; thế, c&oacute; vẻ ồn &agrave;o x&ocirc; bồ đấy, nhưng bất kể ai đ&atilde; tới đ&acirc;y đều t&igrave;m được một ch&uacute;t b&igrave;nh y&ecirc;n th&acirc;n thuộc, v&agrave; rồi sẽ lu&ocirc;n d&agrave;nh cho nơi đ&acirc;y một t&igrave;nh cảm chẳng k&eacute;m g&igrave; qu&ecirc; hương, đơn giản th&ocirc;i, từ một ly c&agrave; ph&ecirc; bệt vỉa h&egrave;.</p>

Giúp Tiin sửa lỗi