Nóng

MV mới có xuất hiện Dương của Về nhà đi con, Dalab có phải đang ăn theo?

Nhóm đã có câu trả lời rõ ràng về vấn đề này!