Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 28

Bàng Dục phái Thẩm Trọng Nguyên đến thăm dò tình hình chỗ Triệu Giác Vương. Ngũ Thử lên kế hoạch đánh cắp bức thư của Bàng Cát gửi cho con trai để làm bằng chứng. Sau khi đưa phu nhân và con trai trở về Đông Kinh, Bàng Dục nổi ý đồ xấu với Tái Hoa. Nguyệt Hoa và huynh đệ Ngũ Thử đến gây loạn phủ hoàng thân tạo cơ hội cho Bạch Ngọc Đường đột nhập lấy trộm bức thư của Bàng Dục.