Nóng

Tiin.vn trên Facebook

'Sống chung với mẹ chồng' bị bắt lỗi vì đôi giày 'từ trên trời rơi xuống' của Việt Anh

Tình tiết Vân bị đau chân và Sơn bất ngờ đưa cho cô 1 đôi giày vừa khít chân dù cặp đôi mới lần đầu gặp mặt đã bị khán giả 'Sống chung với mẹ chồng' bắt lỗi.

<p><a href="http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/song-chung-voi-me-chong-tap-27-cuoi-cung-bo-van-cung-sang-mat-khi-bi-thanh-dap-cho-mot-cau-qua-phu-phang.html"><strong>Tập 27 của Sống chung với mẹ chồng</strong></a> vừa l&ecirc;n s&oacute;ng c&ugrave;ng loạt t&igrave;nh tiết li&ecirc;n quan đến nh&acirc;n vật V&acirc;n (Bảo Thanh). Ở tập n&agrave;y, sau khi bị sảy thai v&agrave; phải cắt bỏ buồng trứng, V&acirc;n đ&atilde; quyết định ra t&ograve;a ly h&ocirc;n. Mọi chuyện đ&atilde; thực sự kết th&uacute;c từ khi V&acirc;n - Thanh (Anh Dũng) c&ugrave;ng k&yacute; v&agrave;o tờ đ&ocirc;n ly h&ocirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng đặt ra bất cứ tranh chấp n&agrave;o.</p><p><img src="http://mediaold.tiin.vn:8080/media_old_2016//archive/images/2017/06/10/150846_1.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p><div class="p-chuthich" style="background: none repeat scroll 0 0 #f5f5f5;font-size:13px; font-style: italic;color: #666;padding:3px 10px 3px 15px;position:relative;left:-10px;width:105%">V&acirc;n đ&atilde; ly h&ocirc;n với Thanh sau nhiều ng&agrave;y sống trong đau khổ</div><p>Chia tay Thanh, V&acirc;n buồn b&atilde; lao v&agrave;o c&ocirc;ng việc. Nh&acirc;n l&uacute;c cơ quan c&oacute; chuyến đi c&ocirc;ng t&aacute;c đến một khu resort, V&acirc;n đ&atilde; tranh thủ ra ngo&agrave;i h&oacute;ng m&aacute;t. Đang l&uacute;c đi lang thang một m&igrave;nh tr&ecirc;n phố th&igrave; V&acirc;n bất ngờ bị trật ch&acirc;n. Đ&ocirc;i gi&agrave;y cao g&oacute;t V&acirc;n đang mang tr&ecirc;n ch&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; thủ phạm khiến c&ocirc; kh&ocirc;ng thể đi đứng như b&igrave;nh thường nữa. T&igrave;nh cờ l&aacute;i xe &ocirc; t&ocirc; ngang qua, Sơn (Việt Anh) chứng kiến cảnh V&acirc;n h&igrave; hục với đ&ocirc;i gi&agrave;y cao g&oacute;t v&agrave; c&aacute;i ch&acirc;n đau.</p><p><img src="http://mediaold.tiin.vn:8080/media_old_2016//archive/images/2017/06/10/150902_2.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p><p><img src="http://mediaold.tiin.vn:8080/media_old_2016//archive/images/2017/06/10/150902_3.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p><div class="p-chuthich" style="background: none repeat scroll 0 0 #f5f5f5;font-size:13px; font-style: italic;color: #666;padding:3px 10px 3px 15px;position:relative;left:-10px;width:105%">Sơn bất ngờ xuất hiện trong t&igrave;nh cảnh V&acirc;n bị trật ch&acirc;n v&igrave; mang gi&agrave;y cao g&oacute;t</div><p>Nhận ra V&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i m&agrave; Sơn từng gặp gỡ năm xưa, anh ch&agrave;ng liền dừng xe b&ecirc;n lề đường, chạy đến gi&uacute;p đỡ V&acirc;n nhiệt t&igrave;nh. Sau khi n&oacute;i với nhau dăm ba c&acirc;u, Sơn bất ngờ l&ocirc;i từ trong xe ra 1 đ&ocirc;i gi&agrave;y thể thao v&agrave; đưa cho V&acirc;n. D&ugrave; V&acirc;n cứ nhất mực từ chối nhưng Sơn vẫn ki&ecirc;n quyết bảo V&acirc;n h&atilde;y mang đ&ocirc;i gi&agrave;y kia. Sơn cho rằng, đ&ocirc;i gi&agrave;y kia rất vừa ch&acirc;n V&acirc;n d&ugrave; c&ocirc; chưa từng thử mang qua trước đ&oacute;. V&agrave; y như rằng, V&acirc;n mang đ&ocirc;i gi&agrave;y vừa kh&iacute;t, vừa đến nỗi kh&aacute;n giả m&agrave;n ảnh nhỏ phải thốt l&ecirc;n: &#39;<em>Đ&ocirc;i gi&agrave;y ở đ&acirc;u ra</em>&#39;, <em>&#39;L&agrave;m sao Sơn biết được V&acirc;n bị đau ch&acirc;n m&agrave; mang sẵn gi&agrave;y đến&#39;</em>, &#39;<em>Chưa từng n&oacute;i chuyện với nhau lần n&agrave;o, vậy m&agrave; Sơn đ&atilde; biết cả số đo gi&agrave;y của V&acirc;n? Đ&ocirc;i gi&agrave;y thật kỳ diệu&#39;</em>.</p><p><img src="http://mediaold.tiin.vn:8080/media_old_2016//archive/images/2017/06/10/150932_4.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p><p><img src="http://mediaold.tiin.vn:8080/media_old_2016//archive/images/2017/06/10/150932_5.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p><p><img src="http://mediaold.tiin.vn:8080/media_old_2016//archive/images/2017/06/10/150932_6.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p><div class="p-chuthich" style="background: none repeat scroll 0 0 #f5f5f5;font-size:13px; font-style: italic;color: #666;padding:3px 10px 3px 15px;position:relative;left:-10px;width:105%">Sơn bất ngờ lấy từ trong xe ra một đ&ocirc;i gi&agrave;y đế bằng v&agrave; đưa cho V&acirc;n. Điều kỳ diệu l&agrave; đ&ocirc;i gi&agrave;y n&agrave;y vừa kh&iacute;t với ch&acirc;n V&acirc;n d&ugrave; 2 người chưa từng n&oacute;i chuyện trực tiếp với nhau 1 lần n&agrave;o cả</div><p>Một số người cho rằng, đ&acirc;y l&agrave; t&igrave;nh tiết qu&aacute; phi l&yacute; của Sống chung với mẹ chồng. D&ugrave; rất mong đợi V&acirc;n - Sơn sớm c&oacute; cuộc gặp gỡ nhưng chi tiết li&ecirc;n quan đến đ&ocirc;i gi&agrave;y &#39;từ tr&ecirc;n trời rơi xuống&#39; khiến người xem kh&ocirc;ng thể nhắm mắt l&agrave;m ngơ. Dẫu vậy, một số kh&aacute;n giả vẫn mong đợi, trong những tập phim sắp đến, Sống chung với mẹ chồng sẽ đưa ra lời giải th&iacute;ch cho đ&ocirc;i gi&agrave;y n&agrave;y. Kh&aacute;n giả b&igrave;nh luận: <em>&#39;Lỡ đ&acirc;u Sơn mua gi&agrave;y cho em g&aacute;i hay chị g&aacute;i g&igrave; đấy. V&igrave; thấy V&acirc;n bị đau ch&acirc;n n&ecirc;n đ&atilde; đưa cho c&ocirc; mang lu&ocirc;n</em>&#39;, <em>&#39;Phải c&oacute; l&yacute; do g&igrave; chứ, t&ocirc;i kh&ocirc;ng tin đạo diễn lại để cho t&igrave;nh tiết v&ocirc; l&yacute; thế n&agrave;y xuất hiện</em>&#39;.</p><p><img src="http://mediaold.tiin.vn:8080/media_old_2016//archive/images/2017/06/10/151017_7.jpg" style="opacity: 1;" /><span class="sp-zoom">&nbsp;</span></p><div class="p-chuthich" style="background: none repeat scroll 0 0 #f5f5f5;font-size:13px; font-style: italic;color: #666;padding:3px 10px 3px 15px;position:relative;left:-10px;width:105%">Đ&ocirc;i gi&agrave;y kỳ diệu của Sơn bị kh&aacute;n giả chỉ tr&iacute;ch v&agrave; bắt lỗi</div><p>Tập 28 Sống chung với mẹ chồng sẽ l&ecirc;n s&oacute;ng v&agrave;o l&uacute;c 20g45 ng&agrave;y 14/6/2017 tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV1.</p>
Góp ý cho Tiin