Nhà cung ứng cho Samsung: Buồn cho doanh nghiệp Việt Nam

Tại Việt Nam, Samsung đã hình thành nên hệ thống công nghiệp phụ trợ gồm 28 nhà cung ứng tại Việt Nam, đều là các doanh nghiệp nước ngoài (FDI).

Mới nhất