Khai thác văn hóa trong du lịch: Chuyển hóa tài nguyên thành sức mạnh

Văn hóa trở thành động lực và tài sản vô giá để phát triển ngành công nghiệp không khói.

09/07/2024 15:32

google_Tiin.vn
Theo Ban Thời sự/VTV News